Strona Główna||Start

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
* TWÓRCZA
* PRZYJAZNA
* OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ
* PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA
* PRZYGOTOWUJĄCA DO DALSZEJ NAUKI
Bartoszyńska Milena
przewodnicząca
Sipak Wioletta
zastępca przewodniczącej
Wessel Beata
skarbnik
Sipak Wioletta
sekretarz
Regulska Justyna
członek
Mejger Magdalena
członek
Ruszyńska Natalia
członek
Goj Joanna
członek
Mełnicka Alina
członek
Wegner Manikowska Ewelina członek

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 2 IX 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 VI 2021

 

Terminy ferii

Ferie zimowe:  4 I - 17 II 2021

Ferie letnie: 26 VI – 31 VIII 2021

 

 Terminy przerw świątecznych:

23 – 31 XII 2020 - Zimowa przerwa świąteczna

1 – 6 IV 2021 - Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

25 - 27 maja 2021

4 czerwca 2021

 

Święta państwowe, kościelne i ważniejsze daty w roku szkolnym (dni wolne od zajęć):

 1 I 2021 – Nowy Rok

6 I 2021 - Trzech Króli

3 V 2021 – Święto Konstytucji 3 Maja

3 VI 2021 – Boże Ciało


Terminy związane z przygotowaniem i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty

23-25 listopada 2020 - egzaminy próbne klasa VIII

08-10 marca 2021 - egzaminy próbne siódmoklasiści

25-27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty

1.język polski –25 V 2021  (wtorek)–godz. 9:00

2.matematyka –26 IV 2021 (środa)–godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –27 V 2021 (czwartek)–godz. 9:00

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Rok szkolny 2020/2021
MIEJSCOWOŚĆ 97 97 98
Wielka Łąka 13:30 15:20 07:35
Pruska Łąka 13:35 / 07:40
Józefat / 15:25 /
Szewa 13:38 15:30 07:43
Józefat 13:43 / 07:48
Pruska Łąka / 15:33 /
Wielka Łąka 13:48 15:38 07:55
Borówno / 15:41 /

97 - Rykaczewski Roman
98 -
Bieliński Kazimierz


Szanowni Rodzice
Informujemy, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. istnieje również możliwość udzielenia pomocy w formie posiłków za częściową odpłatnością dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 1584,00 zł.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci korzystały z posiłków winni zgłosić się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Św. Mikołaja 5, nr tel. 56 684 11 30, kom. 605 613 274, 601 839 676.

Informujemy, że w związku z pandemią Covid-19, posiłki będą wydawane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

W trakcie pracy zdalnej nauczyciele mogą komunikować się z uczniami/ opiekunami prawnymi za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych kanałów przekazu elektronicznego, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
   1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące, Wielka Łąka 11, 87-410 Kowalewo Pomorskie, kontakt- tel. 56 684 38 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (dalej: Administrator danych).
   2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym jest Minister Edukacji Narodowej.
   3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora lub poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  
4. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających zdalną formę kształceni w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492).
   6. Dane osobowe dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:

  1. imię (imiona) nazwisko
  2. dane kontaktowe, adres poczty e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
  5. nazwy użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.

   7. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.
   8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość  oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
   9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
   10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
   11. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok